OWES II edycja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja to kontynuacja projektu Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej, realizowanego od 2016 roku we współpracy z Fundacją Ekspert-Kujawy. 

Zgodnie z założeniami projektu oraz akredytacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej OWES wspiera wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną, na terenie subregionu IV Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. powiatów inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego, włoclawskiego i żnińskiego.

W ramach realizowanych usług, oferujemy osobom zainteresowanym utworzeniem nowego podmiotu ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społecznego, pełne wsparcie merytoryczne i finansowe.

SZKOLENIA

 • Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES.
 • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej.
 • Tworzenie biznesplanów oraz marketing w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów.
 • Budowanie powiązań kooperacyjnych.
 • Restrukturyzacja działalności.
 • Lokalne strategie i rady działalności.
 • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym.
 • Umiejętności społeczne, kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 


 

Indywidualne lub grupowe wsparcie doradców z zakresu:

 • zagadnień prawnych.
 • finansów.
 • marketingu.
 • księgowości i rachunkowości.
 • polityki kadrowej.
 • wsparcie psychologa.
 • doradztwo zawodowe.
 • zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów).
 • zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów).
 • rejestrowanie działalności PES.
 • zewnętrzne finansowanie PS i PES.
 • prowadzenie działalności statutowej PES.

DORADZTWO

 


SZKOLENIA ZAWODOWE

Fiansujemy specjalistyczne szkolenia zawodowe dla osób planowanych do zatrudnienia lub już zatrudnionych. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji na planowanym miejscu pracy, lub nowym wynikającym z restrukturyzacji działalności już istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.

 


To bezzwrotne dofinansowanie inwestycyjne nowo tworzonego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub nowo powoływanym. Warunkiem udzielenia dotacji jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osób spełniających kryteria opisane w definicji wykluczenia społecznego

DOTACJE INWESTYCYJNE

 


 mikro DOTACJE

Mikro dotacje to wsparcie finansowe dla grup inicjatywnych i podmiotów, planujących utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne. Jego przeznaczeniem jest wzmocnienie podmiotu przed wejściem na rynek planowanych usług lub produktów. Najczęstrzą formą wykorzystania są badania rynku lub sfinansowanie spotkań z potencjalnymi kontrachentami.